Logo Vydry
VYDRA
Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR     Jednota českých matematiků a fyziků     Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT     Fyzikální ústav AV ČR     Katedra fyziky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

VYDRA 2021

Šestý ročník kurzů Vydry proběhl 20. – 22. října a 1. – 2. listopadu. Navzdory zhoršující se epidemické situaci se zdařilo uspořádat kurzy prezenčně, a začít tak znovu rozvíjet důležité sociální vazby. Kurzů se zúčastnilo celkem 15 účastníků z 12 škol z celé republiky.

Účastníci si prakticky vyzkoušeli řešení drobné badatelské úlohu v celém rozsahu činností, od rozboru úlohy, zákadních experimentů, přes samotné měření a následné zpracování dat, diskusi a interpretaci výsledků, až po finální prezentaci výsledků. V tomto ročníku jsme se zaměřili na obecné přístupy používané k řešení badatelských úloh; za základ jsme vzali výběr z úloh letošního ročníku Turnaje mladých fyziků. Klíčové byly diskuse v malých skupinkách pod vedením odborných lektorů – takto se podařilo studentům v neuvěřitelně krátkém čase dospět zadání k solidnímu řešení velice obtížných zadaných úloh, a současně měli účastníci velký prostor k prezentaci vlastních výsledků a kritickému rozboru řešení ostatních.

Kurzy již tradičně zahrnovaly exkurze v laboratořích Fyzikálního ústavu a na dalších pracovištích AV ČR, přednášky rozšiřující matematický aparát, i třeba ohlédnutí za letošní Nobelovou cenou. Kromě odborných témat se kurzy dlouhodobě snaží přibližovat také svět měkkých dovedností, se kterým se řada z účastníků setkává na dráze svého vzdělávání vůbec poprvé. Veškeré nabyté zkušenosti zdaleka přesahují zapojení do soutěže Turnaje mladých fyziků. Univerálnost kurzů asi nejlépe ilustruje skutečnost, že fyzika nebyla pro řadu účastníků tím hlavním zaměřením.

Fotogalerie

Prezentace na FZÚ

Prezentace na FZÚ     Prezentace na FZÚ     Prezentace na FZÚ     Prezentace na FZÚ     Prezentace na FZÚ
Autor: FZÚ (R. Volfík)

Práce na úlohách

Práce na úlohách     Procházka po Praze
Autor: H. Němec

VYDRA 2021 byla financovaná v rámci Programu státní podpory nadaných žáků základních a středních škol, prostřednictvím Jednoty českých matematiků a fyziků. Akce probíhala v prostorách Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., kterému patří vřelý dík za bezplatné poskytnutí přednáškových místností. Na akci se významně podíleli také pracovníci Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a Fakulty aplikovaných věd ZČU.